26 oz of tasty bone-in Ribeye goodness!

26 oz of tasty bone-in Ribeye goodness!